FID Benches


BodyWorx FID Bench  C324SB

BodyWorx FID Bench C324SB

$189

 BodyWorx Deluxe FID Bench C330UB
24% OFF DON'T PAY $449.00
BodyWorx HD FID Bench C420UB

BodyWorx HD FID Bench C420UB

$349

13% OFF DON'T PAY $399.00
Bodyworx FID bench with rack C325UB
20% OFF DON'T PAY $249.00
BodyWorx HD FID Utility Bench C430UB
20% OFF DON'T PAY $499.00